Sessies alcoholcongres

Sessieronde 1

16 maart, 13.15 - 14.30 uur

 

Pdf 1 - Pdf 2 - Pdf 3 - Pdf 4

Hoe staan we ervoor als het gaat om het drinkgedrag van jongeren, de naleving van de leeftijdsgrens door verkopers en het toezicht door gemeenten? En hoe zorgen we dat alcoholmisbruik (zolang dat nodig is) op de gemeentelijke agenda blijft staan?

Deze sessie begint met een beschouwing van dr. Joris van Hoof van de Universiteit Twente op het gemeentelijke alcoholbeleid aan de hand van de meest actuele cijfers en feiten. Hieruit blijkt dat er successen zijn geboekt, maar dat er ook nog flinke uitdagingen liggen voor de komende jaren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Toch verdwijnen steeds meer van de regionale alcoholmatigingsprojecten die in het afgelopen decennium van start gingen. Die worden gelukkig meestal wel geborgd binnen gemeenten. Dat gebeurde ook met het succesvolle Frisvalley. Projectleider Bertil Rebel deelt de belangrijkste lessen over de borging van dit integrale project op gemeentelijk niveau. Met de invoering van het Preventie- en Handhavingsplan heeft integraal alcoholbeleid op gemeentelijk niveau een boost gekregen. Desondanks bleek uit een studie van Intraval dat de kwaliteit van deze plannen nog achterwege blijft. Eén van de lichtpunten is het Preventie- en Handhavingsplan van de gemeente Vlissingen dat als enige als kwalitatief ‘goed’ werd beoordeeld. De belangrijkste succesfactoren voor hun goede plan worden in deze sessie door bureau Intraval toegelicht.

Deze sessie is interessant voor: regionale projectleiders alcoholmatiging, gemeente ambtenaren volksgezondheid OOV en DHW, toezichthouders, GGD, IVZ, burgemeesters en wethouders.

Werkvorm: korte presentaties en discussie 

Sprekers:
Dr. Joris van Hoof, Universiteit Twente
Bertil Rebel, Frisvalley
Annelies Kruize, Bureau Intraval 

Pdf 1

Het gebruik van alcohol onder studenten heeft een lange traditie. Er is sinds jaar en dag sprake van een stevige drinkcultuur. Toch verdween deze doelgroep afgelopen jaren uit beeld, ondanks de steeds groter wordende groep studenten. Niet omdat er minder gedronken werd, maar vooral omdat het accent werd gelegd op andere doelgroepen. Recente cijfers tonen aan dat studenten nog steeds een risicogroep vormen voor de ontwikkeling van alcoholproblemen en dat preventie gewenst is. Ook in de studentewereld groeit dit besef en worden er nieuwe initiatieven voor alcoholmatiging ontwikkeld.

Lex Lemmers van het Trimbos-instituut presenteert in deze sessie de laatste cijfers en een nieuwe Toolkit alcohol- en drugspreventie voor studenten. De Toolkit is gericht op de introductieperiode, de studentenvereniging en op de Hogeschool of Universiteit zelf. Hij gaat in op het belang van het veranderen van de omgeving, het tijdig signaleren van alcohol- en drugsproblemen door professionals in het onderwijs en samenwerking met de zorg.

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) werkt aan alcoholmatiging binnen studentenverenigingen. Tessie Schuurs en Emma Kurstjens vertellen welke weerstanden en kansen zij zien bij verenigingen.

De gemeente Utrecht is gevraagd om een toelichting te geven op het alcoholbeleid richting studentenverenigingen. 

Deze sessie is interessant voor: gemeentes die een integraal preventiebeleid voor studenten willen ontwikkelen en gezondheidsprofessionals die vroegsignalering en zorg willen inbedden in het hoger en universitair onderwijs. 

Werkvorm: korte presentaties en discussie 

Sprekers:
Tessie Schuurs en Emma Kurstjens, LKvV
Lex Lemmers, Trimbos-instituut 

Pdf 1

Verslaving heeft niet alleen invloed op de verslaafde zelf, maar ook op de partner en andere naasten. Welke rol kunnen die spelen? En hoe houden zij zich staande?

Tijdens deze sessie lichten twee sprekers het (vernieuwde) hulpaanbod voor de omgeving van verslaafden toe.

Annemarie de Bruin van Jellinek Preventie presenteert een recent ontwikkelde online zelfhulpmodule voor de omgeving van problematische gebruikers. Deze  interventie heet “Samen nuchter “ en is gebaseerd op de CRAFT-methodiek (Community Reinforcement and Familiy Training). Dit is een bewezen effectieve interventie uit de VS waarbij deelnemers leren om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden, zodat die mindert of stopt met gebruik. Bijkomstig effect is dat de kwaliteit van leven van de deelnemers verbetert.

Veronica Risch schetst het hulpaanbod van “Verslaafd aan Jou”. Deze organisatie zet zich in voor naasten van verslaafden, met een ruim hulpaanbod van workshops, trainingen en individuele begeleiding in de vorm van o.a. een e-health programma. Naast cliëntgerichte interventies biedt “Verslaafd aan Jou” ook een training voor professionals aan.  
Tijdens de discussie komt aan bod hoe gemeenten dit hulpaanbod kunnen ondersteunen.

Deze sessie is interessant voor: verslavingszorginstellingen, VWS, Gemeente, 1e lijn: huisartsen en POH, Centra voor Jeugd en Gezin en politie.

Werkvorm: presentaties, discussie en praktische kennismaking met verschillende werkvormen. 

Sprekers:
Veronica Risch, Verslaafd aan Jou
Annemarie de Bruin, St Arkin, Jellinek Preventie

Pdf 1

Steeds meer gemeenten experimenteren met sociale wijkteams. Deze wijkteams worden vaak geconfronteerd met problemen die samenhangen met middelengebruik, en kunnen een belangrijke rol vervullen bij de verslavingspreventie en -zorg. Welke kansen biedt samenwerking tussen wijkteams en verslavingszorg? Hoe kunnen wijkteams bewust worden van de problematiek van middelengebruik en de mogelijkheden voor preventie en hulpverlening? Wat is de taak van een gemeente daarbij?

In deze sessie kunt u inspiratie opdoen voor de ontwikkeling van wijkgerichte verslavingspreventie in uw gemeente.  U maakt kennis met twee lokale voorbeelden waarbij de verslavingszorg haar deskundigheid wijkgericht inzet. Barbra Velthuizen van Victas Verslavingszorg en Jojanneke Diemers van Iriszorg vertellen over het wijkambassadeurschap en IRIS in de buurt.

Carolien Moerdijk van de gemeente Utrecht schetst hoe zij de rol/functie ziet van de verslavingszorg en de gemeente bij deze nieuwe manier van werken.

Elske Wits van het IVO presenteert de achtergrond van de nieuwe Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en alcoholverslaving, die door de Stichting Resultaten Scoren, Het Zwarte Gat en het IVO wordt ontwikkeld. Hierin is systematisch uitgewerkt hoe samengewerkt kan worden rond het thema problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving. 

Deze sessie is interessant voor: gemeenten, raadsleden, politie, gezondheidsprofessionals binnen en buiten de verslavingszorg

Werkvorm: presentatie en discussie

Sprekers:
Barbra Velthuizen, Victas
Carolien Moerdijk, gemeente Utrecht
Elske Wit, IVO
Jojanneke Diemers, Iriszorg 

SESSIE IS VERVALLEN

meer informatie: trimbos.nl/kopp-kvo

Opgroeien bij een ouder met een alcohol- of drugsverslaving heeft veel impact op het leven van een kind. Er is binnen deze gezinnen vaak sprake van intergenerationele overdracht van verslaving en psychische problematiek. Maar hoe krijg je deze groep in beeld, en wat kun je hen bieden?

Tijdens deze sessie wordt inzichtelijk waardoor overdacht van verslaving ontstaat en hoe die kan worden voorkomen. Daarbij worden handvatten geboden voor het signaleren van deze groep kinderen. Ook zullen handvatten voor de verwijzing naar (effectieve) interventies aan de orde komen. Professionals die met volwassenen werken, krijgen inzicht in de ingewikkelde ouderschapstaken van hun cliënten. Ook krijgen zij suggesties hoe ze met deze ouders het gesprek aan kunnen gaan over hun rol bij alcohol- en drugspreventie. Gemeenteambtenaren krijgen inzicht in de omvang van deze doelgroep en hoe ze die het best kunnen bedienen. 

Deze sessie is interessant voor: CJG, GGD, GGZ, IVZ, ZAT-teams, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, zorgleerkrachten, wijkteams, gemeente ambtenaren belast met gemeentelijk inkoopbeleid op het gebied van jeugdzorg. 

Werkvorm: presentatie en discussie 

Sprekers:
Judith van de Nobelen, Mondriaan Verslavingspreventie
Paula Speetjens, Trimbos-instituut 

Pdf 1 Pdf 2

Ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij het terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen. Maar welke rol hebben zij bij de uitdagingen waar gemeenten nu voor staan, zoals het terugdringen van binge drinken?

Er is het afgelopen decennium veel kennis opgebouwd over alcoholopvoeding die wordt  toegepast in beleid en praktijk. Rutger Engels (Trimbos-Instituut) laat een overzicht zien van de laatste wetenschappelijke inzichten rond dit thema. Welke opvoedstrategie werkt en hoe kunnen ouders daarbij ondersteund worden? Welke aanpak adviseert hij voor 16- en 17-jarigen? Hierna gaat Liesbeth Sluis van het Ministerie van VWS in op de strategie van NIX18, waarbij duidelijk wordt hoe VWS de sociale norm van NIX versterkt. Ook schetst zij de NIX-plannen voor 2016. Sonja Basemans van Tactus Verslavingszorg presenteert een voorbeeld uit de praktijk “Stappen met ouders”. 

Deze sessie is interessant voor: ambtenaren Volksgezondheid en Jeugd, Raadsleden, B&W, GGD'en, verslavingszorg instellingen, Centra voor jeugd en gezin. 

Werkvorm: presentaties van theorie en praktijk, waarbij voldoende tijd en ruimte is voor vragen en discussie.  

Sprekers:
Rutger Engels, Trimbos-instituut
Liesbeth Sluis, Ministerie van VWS
Sonja Basemans, Tactus Verslavingszorg

Pdf 1 -

Binnen de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) wordt door verschillende organisaties gewerkt aan onderzoek, praktijk en beleid, onder meer op het gebied van alcoholpreventie.

In deze sessie laten we resultaten zien van een aantal studies naar 'hot spots' van alcoholincidenten in Amsterdam, gaan we in op ervaringen met en resultaten van vijf extra ‘alcoholminuten’ tijdens het Periodiek Geneeskundig Onderzoek van de Jeugdgezondheidszorg in Zaanstreek-Waterland bij kinderen uit groep 7 van de basisschool, en bespreken we de evaluatie van het Zuid-Limburgse project ‘Jeugd, Alcohol en Omgeving’ waarin regionaal beleid is ontwikkeld voor alcoholmatiging onder jongeren.

In de discussie gaan we in op de meerwaarde die de AWPG-aanpak kan hebben voor alcoholonderzoek in praktijk en beleid en welke factoren hierop van invloed zijn.

Deze presentatie is interessant voor: beleidsmakers en beleidsadviseurs (gemeenten, GGD/IVZ), onderzoekers.

Werkvorm: presentaties en discussie

Sprekers:
Marja van Bon-Martens, Trimbos-instituut
Cunie Hilhorst, GGD Zaanstreek Waterland, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid 
Anton Kunst, AMC, UvA
Marjon Hulst, GGD Zuid Limburg

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.