Sessieronde 2

Sessieronde 2

17 maart, 15.00 - 16.15 uur

 

Pdf 1 -

VPN (de samenwerking van alle verslavingspreventie-afdelingen in Nederland) maakt zich sterk voor één regionaal aanbod: het basispakket. De samenhangende interventies voor kwetsbare groepen worden in het basispakket ‘individuele preventie’ genoemd. Binnen de landelijke werkgroep ‘individuele preventie’ is een aanpak ontwikkeld waarin preventieve adviesgesprekken en Moti-4 een prominente rol spelen. Deze uitpak is door VPN uitgewerkt in een stroomschema dat tijdens deze sessie zal worden toegelicht. 

In deze sessie wordt inhoudelijk ingegaan op de adviesgesprekken en Moti-4. Er worden twee theoretisch goed onderbouwde adviesgesprekken naast elkaar gelegd en besproken. Het betreft: 

  • Het alcoholadviesgesprek jongeren ontwikkeld door Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en
  • Het preventiefadviesgesprek voor jongeren en volwassenen ontwikkeld door Jellinek Amsterdam. 
  • Tot slot wordt Moti-4 nader uitgelegd. Moti-4 is een interventie waarvan recentelijk de effectiviteit is aangetoond. Hans Dupont, hoofd preventie van verslavingszorginstelling Mondriaan, is onlangs gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van Moti-4 en hij zal de belangrijkste resultaten van zijn onderzoek bespreken tijdens deze sessie.  

De sessie is interessant voor: beleidsmakers, verslavings(preventie)werkers, medewerkers wijkteams,  POH’s, beleidsambtenaren/wethouders volksgezondheid en welzijn, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, CJG’s, GGD-medewerkers, onderwijs. 

Werkvorm: presentaties waarbij deelnemers actief betrokken zullen worden.

Sprekers:
Dr. Hans Dupont, Mondriaan Verslavingszorg
Chareen Soekardjo, Jellinek
Gonnie Thomas, Verslavingszorg Noord Nederland

Geen presentatie beschikbaar via de website - op verzoek van spreker

Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut onderzocht de kwaliteit van drugs gekocht via het internet. Hij introduceert u in deze workshop in de schimmige wereld van het Dark web en laat zien hoe de drugshandel via het web werkt. Het Deep web is het deel van het internet dat niet toegankelijk is voor zoekmachines. Onderdeel daarvan is het Dark web, dat alleen met speciale software toegankelijk is. Dit wordt onder andere gebruikt voor criminele activiteiten, waaronder de handel in drugs.

Van der Gouwe geeft een gedetailleerde inleiding in de groeiende verkoop van drugs via internet. Wie zijn de kopers; verkopers; waar; waarom en hoe koop je drugs online? Wat is er bekend over de kwaliteit en prijs van online gekochte drugs? En welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor beleidsmakers op landelijk en gemeentelijk niveau en voor werkers in de verslavingszorg? Van der Gouwe besluit deze sessie met een aantal intrigerende vragen over de wenselijkheid van deze drugshandel. Want is drugshandel via het internet een zorgelijke of juist een goede ontwikkeling? 

Deze sessie is interessant voor: beleidsmakers, lokaal, regionaal en landelijk, maar ook (preventie-) werkers in de verslavingszorg en docenten. 

Werkvorm: presentatie en discussie

Spreker:
Daan van der Gouwe, Trimbos-instituut 

Pdf 1

We zouden het bijna vergeten maar Nederland kent ook drie bijzondere gemeenten overzee. In de drie Nederlandse gemeenten Bonaire, st. Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden) is in de afgelopen jaren een start gemaakt met de professionalisering van de verslavingspreventie. Het werken aan drugspreventie op de BES-eilanden gebeurt onder andere omstandigheden dan in Nederland. Christine Alvarez van Verslavingspreventie Caribisch Nederland zal u tijdens deze sessie meenemen naar de BES-eilanden, waar de voorzieningen voor preventie minder zijn,  de wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol en drugs onduidelijk is en de drugshandel een groot probleem. Het is Verslavingspreventie Caribisch Nederland gelukt de infrastructuur voor preventie en de kwaliteit van preventie te verbeteren. Er is bijvoorbeeld preventie ontwikkeld voor ouders en outreachende preventie voor kwetsbare jongeren waarbij goed wordt samengewerkt met jongerenwerkers en het onderwijs. 

Wat kunnen andere Nederlandse gemeenten leren van deze pioniersgeest? Hoe bereikt men onder zware omstandigheden toch groepen die er toe doen? Er is veel contact en ook veel verkeer tussen de Antillen en de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. In deze sessie gaan we daarom ook in op de vraag hoe de preventie op de BES-eilanden en de preventie in Nederlandse gemeenten elkaar aan kunnen vullen en versterken? Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) is samen met Christine Alvarez uitgenodigd om u op deze onderwerpen te laten inspireren.   

Deze sessie is interessant voor: beleidsmakers en preventiewerkers die met kwetsbare groepen werken, beleidsmakers en preventiewerkers uit gemeenten met Caribische gemeenschappen. 

Werkvorm: presentatie en discussie 

Spreker:
Christine Alvarez, Verslavingspreventie Caribisch Nederland 

SESSIE is vervallen

De traditionele voorlichting schiet vaak te kort om lager opgeleiden en kwetsbare groepen te bereiken. Zowel de vorm als de inhoud van de voorlichting sluit slecht aan op de belevingswereld van deze jongeren. Nieuwe vormen van preventie zoals storytelling en theater zijn wellicht geschikter om deze groepen te bereiken. Interventies in de vorm van een verhaal worden entertainment-education (E-E) genoemd. Wat maakt een E-E interventie effectief? En wanneer? En bij welke doelgroep? In deze sessie wordt vanuit theorie, wetenschap en praktijk gekeken naar de kansen om E-E interventies effectief in te zetten.

Lonneke van Leeuwen en Joost Mulder van het Trimbos-instituut gaan in op de theorie achter storytelling en E-E. Ze schetsen de randvoorwaarden waaronder deze interventies effectief kunnen zijn.

Theatergroep PlayBack toont vervolgens hoe dat er in de praktijk uit kan zien. PlayBack gebruikt sinds 2006 interactief theater om met jongeren, docenten en ouders in gesprek te gaan. Over zaken die er werkelijk toe doen in de leefwereld van jongeren, zoals drugs en alcohol. PlayBack speelt o.a. scenes uit de interactieve ouderavond Onder Invloed waarin ouders leren met pubers te praten over drank- en drugsgebruik. In de sessie, onder leiding van artistiek directeur Kim Zonneveld, staan de werkzame elementen en de resultaten van PlayBacks werkwijze centraal. De ouderavond Onder Invloed op scholen wordt veelal in samenwerking met o.a. lokale GGD-en, CJG's, Gemeenten en diverse verslavingszorginstanties verzorgd. Meer informatie: www.tgplayback.nl/onderinvloed

De sessie is interessant voor: eenieder die in zijn/haar takenpakket de taak heeft om preventieve interventies op te zetten of in te voeren. Deze sessie is in het bijzonder interessant voor afdelingen preventie van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en. Maar ook voor beleidsmakers die interesse hebben in de E-E aanpak en verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid is deze sessie relevant. 

Werkvorm: presentaties en interactief theater 

Sprekers:
Lonneke van Leeuwen, Trimbos-instituut
Joost Mulder, Trimbos-instituut
Kim Zonneveld, artistiek directeur Theatergroep Playback

Pdf 1 - Pdf 2 - Pdf 3

Het gebruik van uitgaansdrugs lijkt anno 2016 een flinke piek te kennen onder stappende jongeren. Een ruime verdubbeling van het ecstasygebruik onder Amsterdamse clubbers en ravers, lokale populariteit van GHB en verschillende signalen die er op wijzen dat het gebruik van drugs onder studenten flink populair is. Kunnen we deze bewegingen keren en wat voor type interventies kunnen we daarbij inzetten? In deze sessie worden drie innovatieve projecten gepresenteerd die zijn gericht op het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder uitgaande jongeren.

Sarah Graman (Victas) gaat in op de activiteiten die zij voor studenten uitvoeren en Ferry Goossens (Trimbos-instituut) bespreekt een integraal alcohol- en drugspreventiemodel voor het HBO en WO dat momenteel wordt ontwikkeld.
Eva Becking (Trimbos-instituut) biedt een sneakpreview van de Red Alert app. Deze app wordt in 2016 gelanceerd en biedt uitgaande jongeren actuele informatie over extreem gevaarlijke ecstasypillen die in omloop zijn en tips om risico’s door het gebruik van uitgaandrugs terug te dringen.
Xandra Laplante (Novadic-Kentron) bespreekt haar ervaringen met de G-Spot, een interactieve interventie die uitgaande jongeren laat nadenken over hun eigen GHB gebruik en hun rol bij het gebruik ervan door vrienden.

De sessie is interessant voor: preventieprofessionals & preventiehoofden (VZ/GGD), gemeentelijke beleidsambtenaren, stakeholders in het HBO/WO, peer-educators.

Werkvorm: presentaties en discussie

Sprekers:
Sarah Graman, Victas
Eva Becking, Trimbos-instituut
Xandra Laplante, Novadic-Kentron
 

Pdf 1 - Pdf 2

Uitgaansdrugs of recreatieve drugs staan regelmatig in het nieuws. Vaak is dat vanwege de acute effecten en risico’s van deze middelen, zoals onfortuinlijke sterfgevallen tijdens dance-evenementen. Over de langetermijngevolgen van het gebruik van deze middelen is veel minder bekend. De prevalentie van het gebruik van sommige middelen zoals ecstasy en cannabis is in Nederland hoog. Daarom is het relevant om te weten wat de langetermijneffecten van deze middelen zijn. In deze presentatie zal kort worden ingegaan op de prevalentie van gebruik van partydrugs; de te verwachten ontwikkelingen in gebruik en worden de mogelijk schadelijke lange termijn effecten besproken. Vervolgens zal aan de hand van casuïstiek uitvoerig worden besproken hoe die langetermijneffecten eruit zien en wat de ziektelast is voor degenen die het betreft. 

Dr. Tibor Brunt, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut schetst in deze sessie een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek naar de langetermijneffecten van partydrugs. Aan bod komen de prevalentiestudies en biomedische studies naar de langetermijneffecten. Verslavingsarts drs. Gerard Alderliefste zal in het tweede deel uitgebreid ingaan op casuïstiek uit zijn medisch spreekuur partydrugs. 

Deze sessie is interessant voor: gezondheidsprofessionals, beleidsmakers, politie en hulpverleners in het uitgaanscircuit. 

Werkvorm: presentaties en discussie

Sprekers:
Tibor Brunt, Trimbos-instituut
Gerard Alderliefste, Brijder Verslavingszorg

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.